ජිප්සීස් සුනිල් සමග සන්ෆලවර් නීල් රට ගැන කියන මිනිත්තු 20

ලංකාවේ අපි හැමෝම මේ ක්‍රමය ගැන කතා කරනවා. අද හැමෝම උත්සහ කරන්නේ ලංකාව අත හැරලා කොහොම හරි වෙන රටකට යන්න. ජිප්සීස් නායක සුනිල් පෙරේරා සහ සන්ෆලවර් නායක නීල් වර්ණකුලසූරිය ලංකාවේ ක්‍රමය ගැන සහ අනාගතය ගැන කියන අදහස් මේ වීඩියෝවෙන් බලන්න,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.