මන්ත්‍රී වෙල්ගමගේ අලුත්ම කාර් එක එක්ක Derana කරපු Pre-shoot එක

හිටපු අමාත්‍ය, වත්මන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම මහතා permit එකට අලුත්ම කාර් එකක් අරගෙන. ජිම් එකට ගිහිල්ල එන ගමන් එතුමාට දෙරණ මාධ්‍යවේදියෙක් හමු වෙනවා. මාධ්‍යවේදීන්ට මන්ත්‍රී තුමා ආරාධනා කරන්නේ අලුත්ම කාර් එකත් එක්ක වීඩියෝව ගන්න ලෙසට. කාර් එකේ වැඩ ටිකක් පෙන්වලා එලියට බහින මන්ත්‍රී තුම ගෙන් දෙරණ මාධ්‍යවේදියා ප්‍රශ්න කරන්නේ මේ කාර් එක කීයද කියලා. කුමාර වෙල්ගම මහතා උත්තර දෙන්නේ “මේක එච්චර ගානක් නැහැ. අපිට දෙන permit එකට ගෙනාවේ කියලා”

එම වීඩියෝව පහතින් බලන්න,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *