රෝහිත රාජපක්ෂගේ පෙම්වතිය ටටියනා තම සොයුරා අතුරුදන් කරයි

ආණ්ඩු මැරුවත් සමග රාජපක්ෂවරුන්ට එක එක චෝදනා එල්ලවුවා. පුද්ගලයන් අතුරුදන් කිරීම මින් ප්‍රබලම චෝදනාවක් වුවා. අද රෝහිත රාජපක්ෂ විසින් අන්තරජාලයට එකතුකර තිබෙන වීඩියෝවකින් ඔහුගේ පෙම්වතියද තම සහෝදරයා අතුරුදන් කරන අවස්ථාවක් රූ ගත කර තිබුනා.

එම වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.