ලංකාවේ ගැසට් ගණන් ගන්නේ නැති, මුලතිව් පටු දේශපාලන ජාති වාදය

පසුගිය දිනක මුලතිව් කුරුඳුමලෙයි ප්‍රදේශයේ 18 වැනි සියවසට අයත් පුරා වස්තු පිහිටි භූමියක් නිරීක්ෂණය සඳහා පිටත්ව ගිය පුරාවිද්‍යා නිලධාරීන් ඇතුළු කණ්ඩායමක් නවතා කලහාකාරී ලෙස හැසිරිනු ද්‍රවිඩ ජාතික පිරිසක් මාධ්‍ය විසින් වාර්තා කරා.

පුරා විද්‍යා වශයෙන් ඉතාමත් වැදගත් ස්ථානයක් වන මෙම භුමිය 2013 වසරේ පුරාවිද්‍යා රක්ෂිතයක් ලෙසද ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබුනා. ක්‍රි.ව. 100-103 ත් අතර කාලයේ මෙමම ස්ථානය විහාර ගොඩනැගිල්ලක් බවත් පළමු අග්බෝ සහ පළමු විජයභාහු රජ සමයේ වැඩි දියුණු කර ඇති බව මහා වංශයේ සඳහන් වන බවට වාර්තා වෙනවා.

මෙම කැනීම් සඳහා පුජ්‍ය පක්ෂයේ දෙදෙනෙකු සහභාගී වීම මෙම ද්‍රවිඩ කණ්ඩායම කලහා කාරී ලෙස හැසිරීමට මුලික හේතුවවී ඇතැයි ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරුවන් ප්‍රකාශ කල සිටියා.

Image courtesy by tamilguardian.com

Image courtesy by tamilguardian.com

Image courtesy by tamilguardian.com

Image courtesy by tamilguardian.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.