විදේශිකයන්ට TAX නැහැ. ගුවන්තොටුපලේදී VAT ආපසු ගෙවීම ක්‍රියාත්මකයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයේ යෙදුණු විදේශීය සංචාරකයන් රට තුළදී ලබා ගත් භාණ්ඩ මත අය කළ බදු මුදල් ආපසු ගෙවීමේ කවුන්ටරය කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළ පිටත්වීමේ පර්යන්තයේ දී විවෘත කෙරුනා.

මෙම නව ගෙවීම් කවුන්ටරය දවසේ පැය 24 පුරා වසරේ දින 365 ම විදේශීය සංචාරකයන් සදහා විවෘතව පවතින බවත් මෙය දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පවත්වාගෙන යන්නකි.

මෙම වැඩපිළිවෙළ ශ්‍රී ලංකාවට වැඩිපුර විදේශීය සංචාරකයන් ගෙන්වා ගැනීම සදහා ආරම්භ කරන ලද වැඩසටහනක් බවටයි මුදල් අමාත්‍යංශය පවසන්නේ. මේ මගින් මෙම සංචාරකයන් ශ්‍රී ලංකාව තුළදී මිලදී ගත් භාණ්ඩ සඳහා ඔවුන්ගෙන් අය කළ 15% ක එකතු කළ අගය මත බද්දෙන් ( වැට් ) 80% ක් මෙම කවුන්ටරයෙන් එම සංචාරකයන් සදහා ආපසු ගෙවනනු ලබනවා. ඉතිරි 20% පරිපාලන කටයුතු සදහා රදවා තබා ගන්නවා.

මේ සඳහා මෙම විදේශීය සංචාරකයන් ඔවුන් මිලදී ගත් ආයතන වෙතින් ලබාගත් බිල් පත්‍ර මෙම කවුන්ටරය වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු වෙනවා. ලෝකයේ සෑම දියුණු රටකම මෙවැනි වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ මගින් සංචාරක ව්‍යාපාරය ප්‍රවර්ධනය වෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.